Algemene voorwaarden Govitas eHealth-platform

1. ALGEMEENHEDEN

Govitas eHealth-platform is een initiatief van: 

Govitas BV (VOF) 
Creemersweg  4
3630 MAASMECHELEN

Ondernemingsnummer: BE 0668.752.840.
E-mail: contact@govitas.com

Begrippen in deze algemene voorwaarden dienen als volgt te worden begrepen: 

  • Govitas”, “wij”: Govitas, met maatschappelijke zetel te Creemersweg (M) 4, 3630 MAASMECHELEN, geregistreerd met ondernemingsnummer 0668.752.840.
  • Gebruiker”, “u”: iedere natuurlijke persoon ouder dan 16 jaar die het online platform of de app van Govitas gebruikt 
  • Dienst”: het ter beschikking stellen van online psychologische behandeling en psychologische informatie.
  • Online platform”: de website van Govitas 
  • Applicatie”, “app”: een eHealth-platform met digitale hulpmiddelen (o.a. mobiele applicatie, website, e-mail, etc.) bedoeld voor online psychologische behandeling .

Het gebruik van onze Dienst en onze App gaat steeds gepaard met de rechten en plichten zoals bepaald in deze Disclaimer, de Gebruiksvoorwaarden, de Privacy Policy, de Cookie Policy en alle andere rechten en plichten die duidelijk op de website of in de App vermeld staan. Deze teksten vormen samen onze Algemene Voorwaarden. 

Deze algemene voorwaarden zijn zowel van toepassing bij gebruik van het online platform als bij gebruik van de App. De algemene voorwaarden gelden zowel voor Govitas als voor de gebruiker. Lees deze zorgvuldig na voordat u het platform of de App gaat gebruiken. U bent gebruiker van zodra u het online platform of de App gebruikt, ongeacht het feit of er enige registratie aan voorafgaat. Het gebruik van het platform of de App vormt uw aanvaarding van en instemming met alle bepalingen en voorwaarden in deze algemene voorwaarden en privacy- en cookieverklaring. Enige afwijking van de algemene voorwaarden is niet mogelijk. 

Govitas behoudt zich het recht voor de voorwaarden op ieder ogenblik aan te passen. De gebruiker wordt hiervan steeds op de hoogte gebracht. 

2. DE ROL VAN GOVITAS 

Govitas is een eHealth-platform dat online psychologische behandelingen aanbiedt. Door gebruik te maken van online hulpmiddelen, met name een mobiele applicatie en e-mail, wil Govitas psychologische hulp dichter brengen naar mensen die nu (nog) geen behandeling ontvangen. In eerste instantie wordt de drempel verlaagd naar mensen die zich schamen om hulp te zoeken in een traditionele praktijk. In tweede instantie richt Govitas zich op mensen die in eerdere behandelingen niet het gewenste resultaat bereikten. Daarnaast is de doelstelling mensen te bereiken die moeilijk in een traditionele praktijk terecht kunnen, bijvoorbeeld wegens een handicap of tijdschema. Door het gebruik van een mobiele applicatie met e-mailondersteuning kan een cliënt op elk moment en elke plek bezig zijn met zijn of haar therapieproces. 

De behandeling verloopt volledig schriftelijk en online. Op de website kunnen Gebruikers een gratis test invullen waaruit een indicatie volgt of behandeling aangewezen is.  Indien de Gebruiker, na aanmelding, beslist een behandeling te willen opstarten, dient hij/zij een uitgebreide, betalende test in te vullen. Hieruit volgt een behandelvoorstel met daarin de duur en totale kost van de behandeling. De behandeling bestaat uit geleide opdrachten waarbij de Gebruiker regelmatig persoonlijke feedback ontvangt, aangevuld met notificaties. 

Govitas is niet enkel een platform waar u online psychologische behandelingen kunt volgen, maar ook een website waar u uitgebreide informatie kunt vinden over psychologische aandoeningen. 

3. REGISTRATIE

Om toegang te krijgen tot onze diensten, dient de gebruiker een gebruikersprofiel aan te maken. Bij het aanmaken van dergelijk profiel, dient alle gevraagde informatie correct, waarheidsgetrouw en actueel te worden ingevuld. De opgave van onjuiste of valse gegevens wordt beschouwd als een inbreuk op onze algemene voorwaarden. 

Het gebruikersprofiel is strikt persoonlijk, confidentieel en niet overdraagbaar aan derden. De gebruiker is op exclusieve wijze verantwoordelijk voor alle handelingen die met het gebruikersprofiel worden gesteld. De gebruiker ziet er zelf op toe dat zijn logingegevens strikt confidentieel blijven. Govitas is er niet toe gehouden actief over de gebruikersprofielen te waken, maar kan dit wel doen indien dit vereist is. Hebt u het vermoeden dat iemand uw wachtwoord of account gebruikt, gelieve dan onmiddellijk contact op te nemen met Govitas. 

Govitas legt een aantal beperkingen op de mogelijkheid tot aanmaken van een gebruikersprofiel. Op deze manier kan geen gebruikersprofiel aangemaakt worden door een strafrechtelijk veroordeelde persoon of gedetineerde in het kader van het bekomen van een voorwaardelijke invrijheidsstelling. Voor minderjarigen zijn er ook beperkingen. Deze worden verder verduidelijkt in artikel 8 van deze Voorwaarden. 

4. PRIJZEN 

Govitas biedt zijn diensten betalend aan. De gebruiker kan steeds de actuele prijsopgave raadplegen op de website van Govitas. Wijzigingen in prijzen kunnen op elk moment doorgevoerd worden mits voorafgaandelijke kennisgeving, behalve bij bestaande pakketprijzen. Reeds gestarte behandelingen worden in geen geval terugbetaald. 

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om een bepaalde prijs per sessie te betalen of een pakket aan te kopen. Alle weergegeven prijzen zijn steeds inclusief BTW. De kost wordt tijdens de aankoopprocedure duidelijk en correct weergegeven. 

De betalingen zullen plaatsvinden via de website. De betalingen geschieden in principe onmiddellijk en volledig, d.i. op het moment waarop de bestelling door de Gebruiker wordt geplaatst. Govitas aanvaardt betalingen via overschrijving, bancontact, kredietkaarten, enzovoort. Alle betalingsmogelijkheden zullen duidelijk via de website gecommuniceerd worden. 

Govitas neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van de online transacties van de Gebruiker te garanderen. Govitas garandeert deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietuitgevers en betalingspartners. De beveiligde systemen van Mollie staan in voor de verdere verwerking van de betaling en zorgen voor een versleutelde behandeling van de bankgegevens van de Gebruiker. De nodige beveiligingsmaatregelen worden via SSL voorzien. 

5. VERPLICHTINGEN VAN GOVITAS

Govitas verbindt zich ertoe alle redelijke maatregelen te nemen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van het online platform en de App te garanderen. Het betreft zowel maatregelen van technische, niet-technische als organisatorische aard. Govitas gaat hieromtrent echter enkel een inspanningsverbintenis aan. 

Om de goede werking van het online platform en applicatie te garanderen, kan Govitas steeds nieuwe versies, updates en releases van de website en de applicatie uitbrengen, waarop deze voorwaarden eveneens integraal van toepassing zijn. De gebruiker is in geen geval verplicht deze vernieuwde versies te installeren, maar dit wordt wel sterk aangeraden. Govitas biedt immers geen gebruiksondersteuning aan oudere versies van de applicatie. 

Govitas probeert de inhoud en informatie op de website en de applicatie steeds actueel en up-to-date te houden. Het betreft hier opnieuw een inspanningsverbintenis. Tekortkomingen, foute informatie alsook technische opmerkingen (“bugs”) kunnen steeds gemeld worden via contact@govitas.com.

6. DEONTOLOGIE 

Wij verbinden ons er toe te allen tijde het Koninklijk Besluit tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de psycholoog (hierna ‘deontologische code’) te respecteren.

Beroepsgeheim en vertrouwelijkheid

Wij gaan op een discrete manier om met alles wat we door of via onze dienstverlening vernemen. Hierbij wordt op zijn minst het beroepsgeheim zoals bepaald in de strafwetgeving gerespecteerd. De vertrouwensrelatie tussen ons en de gebruiker start van zodra we gecontacteerd worden. Vanaf dat moment zijn we volledig gebonden door de discretieplicht en het beroepsgeheim. Er wordt alleen van het beroepsgeheim afgeweken in de wettelijke uitzonderingen zoals bepaald in de deontologische code. 

Eerbiediging van de waardigheid en de rechten van de gebruikers

Wij eerbiedigen, zonder enige vorm van discriminatie, de fundamentele rechten van de gebruikers zoals hun vrijheid, waardigheid, privacy, autonomie en integriteit. We respecteren de persoonlijke wil van de gebruiker en maken geen onderscheid naargelang etnische afkomst, cultuur, geslacht, taal, vermogen of geboorte. 

Verantwoordelijkheid

Wij nemen verantwoordelijkheid op voor de keuze en de toepassing van de methodes en technieken die we toepassen. Wij nemen tevens verantwoordelijkheid op voor alle professionele adviezen die we geven ten aanzien van gebruikers. Het betreft hier een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Alle medewerkers niet-psychologen leven de deontologische code eveneens volledig na in de taken die zij uitvoeren.

Integriteit en eerlijkheid

In geen geval wenden wij onze psychologische kennis aan op een oneigenlijke manier. Wij wenden geen methodes aan die de gebruikers schade kunnen toebrengen, die hen in hun waardigheid raken of verder gaan in hun privéleven dan strikt noodzakelijk is voor het nagestreefde doel. Wij zijn steeds duidelijk, eerlijk en correct omtrent de financiële gevolgen van onze diensten. De prijs voor onze dienstverlening wordt ook steeds op voorhand vastgesteld. 

7. PRIVACY EN VERWERKING VAN GEGEVENS

Aan de bescherming van privacy en persoonsgegevens wordt door Govitas steeds de grootste zorg besteed. De door de gebruiker opgegeven persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Meer details over ons privacy beleid kan u terugvinden in onze aparte ‘Privacy Policy’. 

8. MINDERJARIGEN

Govitas is niet gericht tot personen jonger dan 16 jaar en de Diensten worden enkel aangeboden aan de Gebruikers van Govitas. Elke Gebruiker die persoonlijke gegevens meedeelt aan Govitas verklaart daarbij 16 jaar of ouder te zijn.

Govitas let erop dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. 

Govitas zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen.

Govitas moedigt minderjarigen aan, indien zij een account wensen aan te maken, om de privacy-policy van Govitas samen met hun ouders vooraf aandachtig te lezen.

Govitas voorziet in een specifieke bescherming voor minderjarigen met betrekking tot hun persoonsgegevens. Zij zijn zich immers minder bewust van de betrokken risico’s, gevolgen, waarborgen en rechten in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Deze specifieke bescherming geldt voor het gebruik van persoonsgegevens van kinderen voor marketingdoeleinden, voor het opstellen van persoonlijkheids- of gebruikersprofielen en het verzamelen van persoonsgegevens over kinderen bij het gebruik van rechtstreeks aan kinderen verstrekte diensten.

Het specifieke beschermingsregime voor minderjarigen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens houdt in dat de verwerking van persoonsgegevens pas rechtmatig is wanneer de minderjarige ten minste 16 jaar is en zijn toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. Wanneer de minderjarige jonger is dan 16 jaar zal de verwerking slechts rechtmatig zijn indien en voor zover de toestemming of machtiging tot toestemming in dit verband wordt verleend door de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt.

Op grond van artikel 3 van deze overeenkomst, kan Govitas er steeds rechtmatig van uit gaan dat de gegevens bij de registratie correct zijn en aldus vermoeden dat de eventuele noodzakelijke toestemming of machtiging zoals hierboven vermeld gegeven werd.

Govitas zorgt ervoor dat de verwerking van de persoonsgegevens die gericht zijn tot de minderjarige gebruiker, overeenkomstig het transparantiebeginsel, in een duidelijke en eenvoudige taal worden voorgesteld.

De gebruiker heeft het recht zijn persoonsgegevens te laten rectificeren en dient te beschikken over een recht om vergeten te worden, het zogenaamde “recht op vergetelheid”. Dit recht is met name relevant wanneer de gebruiker toestemming heeft gegeven als minderjarige voor de verwerking van zijn persoonsgegevens. De gebruiker behoudt de uitoefening van dit recht ook wanneer hij meerderjarig wordt.

9. AANSPRAKELIJKHEID

Govitas garandeert dat het online platform dat zich op de website bevindt en psychologische behandelingen aanbiedt, werd gecreëerd met inachtneming van de regels van de deontologische code van de Belgische Psychologencommissie. 

Govitas kan niet garanderen dat het online platform en de App steeds zonder onderbrekingen, fouten of gebreken werken. Govitas behoudt zich het recht voor om het ondersteunen of aanbieden van het online platform en de App tijdelijk of permanent te staken. Het online platform, de App en de daarbij horende diensten worden aangeboden op een “as is”- en “as available” basis. Dit betekent dat er geen enkele impliciete of expliciete garantie geboden wordt.

Hyperlinks of framed links naar vreemde websites waarvan de inhoud slechts door derde partijen wordt gecontroleerd, maken geen voorwerp uit van de aansprakelijkheid van Govitas. De aanwezigheid van een link betekent in geen geval dat er een band bestaat tussen Govitas en de vreemde website, noch dat Govitas akkoord gaat met de inhoud van deze websites. 

Ieder gebruik van het online platform en de App gebeurt steeds op eigen risico van de gebruiker. Govitas is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van het online platform of de installatie en het gebruik van de App. Govitas sluit haar aansprakelijkheid niet uit in geval van fraude of opzet op voorwaarde dat deze aan Govitas toerekenbaar is. 

Het is de gebruiker niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen op de website of op de App. Doet de gebruiker dit toch, dan is Govitas nooit aansprakelijk voor schade die uit deze wijzigingen voortvloeit. 

10. INTELLECTUELE EIGENDOM

Op het online platform en de App rusten intellectuele eigendomsrechten. Al deze rechten en afgeleiden of vergelijkbare rechten blijven exclusief behouden door Govitas. Deze rechten omvatten (maar zijn niet beperkt tot): auteurs-, merk-, software-, tekeningen- en modellenrechten, al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het gebruik van het online platform en de App houdt in geen geval de overdracht van één van deze intellectuele rechten in. De gebruiker verbindt er zich tevens toe om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zonder de toestemming van de rechthebbende.

11. TOEPASSELIJK RECHT 

Op alle overeenkomsten met Govitas is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van het online platform, worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren, behoudens de toepassing van een andersluidende dwingende bepaling. 

12. SLOTBEPALING 

De verschillende titels van deze voorwaarden zijn enkel illustratief en vormen geen grond voor enig geschil omtrent de erin opgenomen bepalingen. Indien de werking of de geldigheid van één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de werking of de geldigheid van de overige bepalingen. 

Scroll to top