Privacy en cookie policy Govitas

Informatie Govitas:

Govitas VOF
Creemersweg  (M) 4
3630 MAASMECHELEN

Ondernemingsnummer: BE 0668.752.840.
E-mail: contact@govitas.com

Hierna wordt Govitas aangeduid als ‘Govitas’ (commerciële naam van Govitas).

1. ALGEMEEN

Govitas’, ‘wij’: Govitas
Betrokkene’: de natuurlijke persoon wiens gegevens worden verzameld en verwerkt
Gebruiker’: de natuurlijke persoon die gebruikmaakt van de Diensten van Govitas
Applicatie’: een eHealth platform met digitale hulpmiddelen (o.a. mobiele applicatie, website, e-mail, etc.) bedoeld voor online psychologische behandeling
Diensten’: het gebruik van de op de website en applicatie aangeboden Diensten

2. GEBRUIK

Iedere persoon met een gebruikersprofiel of iedere persoon die gebruik maakt van onze Diensten geeft steeds enkele persoonsgegevens vrij. Persoonsgegevens omvatten alle informatie die ons toelaten u als natuurlijke persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet. U bent identificeerbaar wanneer wij direct of indirect een link kunnen leggen tussen één of meerdere gegevens en u als natuurlijke persoon.

Wij gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming en andere relevante vigerende nationale wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacy Policy naar de ‘Verordening’ betekent een verwijzing naar de verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Door gebruik te maken van onze Diensten of door een gebruikersprofiel aan te maken, verklaart iedere Betrokkene en Gebruiker kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en aanvaardt bijgevolg de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens, op de wijze zoals hierin beschreven.

3. WIE VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS: DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Govitas is de verwerkingsverantwoordelijke voor de Diensten:

Govitas VOF
Creemersweg(M) 4
3630 Maasmechelen

Ondernemingsnummer (BTW-BE): 0668.752.840
E-mail: contact@govitas.com

Govitas treft de passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen en te kunnen aantonen dat de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Verordening worden uitgevoerd.

4. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD EN HOE WORDEN DEZE VERZAMELD?

Wanneer u gebruik wil maken van onze Diensten, moet u bepaalde persoonsgegevens verstrekken. Daarenboven kunt u een individueel gebruikersprofiel aanmaken. Zowel voor onze Diensten, als voor het aanmaken van een gebruikersprofiel, vragen we persoonsgegevens die nodig zijn voor de Dienstenverlening, zoals uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, postcode en land. Tijdens de verdere Dienstenverlening kunnen bijkomende persoonsgegevens worden verzameld.

We verzamelen en verwerken in voorkomend geval gevoelige persoonsgegevens van de Betrokkene, zoals gegevens met betrekking tot gezondheid en psychologische gemoedstoestand. De verzameling en verwerking van dit soort gevoelige gegevens wordt beperkt tot wat noodzakelijk is voor het verrichten van onze Dienst. De Betrokkene geeft uitdrukkelijk en expliciet toestemming voor het verwerken van bovenstaande gegevens.

VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

Govitas verzamelt uw persoonsgegevens om een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring aan iedere Gebruiker van onze Diensten te bieden.

Het verwerken van uw persoonsgegevens is essentieel voor de werking van onze Diensten. De verwerking gebeurt voor volgende (interne) doeleinden:

 • De Betrokkene toegang te verschaffen tot zijn gebruikersprofiel.
 • Een algemene en gepersonaliseerde Dienstenverlening te bieden aan de Betrokkene.
 • Het mogelijk te maken onze Diensten te leveren aan de juiste Betrokkene.

Daarnaast gebruikt Govitas uw persoonsgegevens om:

 • U te informeren omtrent nieuwe Diensten van Govitas. Govitas verzekert echter dat zij nooit uw gegevens zal gebruiken louter voor promotie, reclamecampagnes of enige andere strikt commerciële communicatie.
 • Het versturen van (redelijkerwijs) nuttige en noodzakelijke communicaties.
 • Het verlenen van ondersteuning in geval van vragen of opmerkingen.
 • De opvolging van klachten met betrekking tot de werking van onze Diensten.
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten, criminele gedragingen en/of iedere andere handeling die ingaat tegen de voorwaarden waaronder onze Diensten worden aangeboden.
 • Govitas kan de persoonsgegevens gebruiken in het kader van de ontwikkeling van nieuwe Diensten en functionaliteiten voor zover deze binnen de oorspronkelijke doelstelling van onze Diensten valt.

Wanneer Govitas voornemens is uw persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel, zullen wij u voor de verdere verwerking informatie verstrekken over dat andere doel en alle andere relevante informatie.

5. MINDERJARIGEN

Govitas is niet gericht tot personen jonger dan 16 jaar en de Diensten worden enkel aangeboden aan de Gebruikers van Govitas. Elke Gebruiker die persoonlijke gegevens meedeelt aan Govitas verklaart daarbij 16 jaar of ouder te zijn.

Govitas let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

Govitas moedigt minderjarigen aan, indien zij een account wensen aan te maken, om de privacy-policy van Govitas samen met hun ouders vooraf aandachtig te lezen.

Govitas voorziet in een specifieke bescherming voor minderjarigen met betrekking tot hun persoonsgegevens. Zij zijn zich immers minder bewust van de betrokken risico’s, gevolgen, waarborgen en rechten in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Deze specifieke bescherming geldt voor het gebruik van persoonsgegevens van kinderen, voor het opstellen van persoonlijkheids- of gebruikersprofielen en het verzamelen van persoonsgegevens over kinderen bij het gebruik van rechtstreeks aan kinderen verstrekte diensten.

Het specifieke beschermingsregime voor minderjarigen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens houdt in dat de verwerking van persoonsgegevens pas rechtmatig is wanneer de minderjarige ten minste 16 jaar is en het zijn toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. Wanneer het kind jonger is dan 16 jaar zal de verwerking slechts rechtmatig zijn indien en voor zover de toestemming of machtiging tot toestemming in dit verband wordt verleend door de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt. De verantwoordelijkheid voor de leeftijdscontrole ligt bij de leden zelf.

Govitas zorgt ervoor dat de verwerking van de persoonsgegevens die gericht zijn tot de minderjarige gebruiker, overeenkomstig het transparantiebeginsel, in een duidelijke en eenvoudige taal worden voorgesteld.

De gebruiker heeft het recht  zijn persoonsgegevens te laten rectificeren en dient te beschikken over een recht om vergeten te worden, het zogenaamde “recht op vergetelheid”. Dit recht is met name relevant wanneer de gebruiker toestemming heeft gegeven als minderjarige  voor de verwerking van zijn persoonsgegevens. De gebruiker behoudt de uitoefening van dit recht ook wanneer hij meerderjarig wordt.

6. WIE ONTVANGT UW PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor intern gebruik binnen Govitas.

Govitas heeft juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden. Uw persoonsgegevens worden daarom niet aan derde partijen verkocht, doorgegeven of meegedeeld, tenzij:

 • U uw uitdrukkelijke toestemming hiertoe heeft verleend; of
 • Het doorgeven noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent. Dit zal het geval zijn bij het doorgeven aan werknemers, medewerkers,…
 • Het doorgeven noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust; of
 • Het doorgeven noodzakelijk is om uw vitale belangen of van een andere natuurlijke persoon te beschermen; of
 • Het doorgeven noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Govitas.

7. WAT ZIJN UW RECHTEN

7.1. GARANTIE VAN EEN RECHTMATIGE EN VEILIGE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Govitas verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt de volgende garanties in:

 • Uw persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van de Verordening verzameld en verwerkt.
 • Uw persoonsgegevens worden enkel verzameld en verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet buitensporig is.
 • Uw persoonsgegevens worden slechts bewaard zolang dit noodzakelijk is om onze Diensten aan te bieden.

De risico’s van een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot, of iedere andere niet toegelaten verwerking worden tot een minimum gereduceerd. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal Govitas onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

7.2. RECHT OP INZAGE/RECTIFICATIE/WISSEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Indien u uw identiteit bewijst, beschikt u over het recht om van Govitas uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer Govitas uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen van deze persoonsgegevens. U heeft daarbij het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de criteria om de termijn te bepalen gedurende welke uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de rechten die u kunt uitoefenen overeenkomstig de Verordening. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal Govitas hieraan gevolg geven binnen de 15 dagen.

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden. Het is aan de Betrokkene om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen in het Gebruikersprofiel. U kunt uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Govitas. Govitas zal hieraan gevolg geven binnen 15 dagen na het ontvangen van de aanvullende verklaring. Het is evenwel mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens nog tijdelijk bewaard worden, zonder zichtbaar te zijn voor de Betrokkene.

U hebt daarenboven het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kunt slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen:

 • Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt; of
 • Wanneer u uw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking; of
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan; of
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of
 • Wanneer uw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting.

Govitas beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

7.3. RECHT OP BEPERKING VAN/BEZWAAR TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

U heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Gedurende de periode die Govitas nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting; of
 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en u verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens; of
 • Wanneer Govitas de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • Gedurende de periode die Govitas nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

U heeft bovendien te allen tijde het recht om vanwege de met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Govitas staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij Govitas dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan uw recht op bezwaar.

7.4. RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

U heeft het recht om de aan Govitas verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens louter rust op uw toestemming.

7.5. RECHT OP HET INTREKKEN VAN MIJN TOESTEMMING/RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN

U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. Daarnaast heeft u het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door Govitas bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

8. COOKIES

Govitas maakt gebruik van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring (bijvoorbeeld het onthouden van een taalkeuze,…) en voor de verzameling van webstatistieken.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website of applicatie raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website of applicatie (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website of applicatie die u bezoekt of door partners waarmee deze website of applicatie samenwerkt. De server van een website of applicatie kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van of de publiciteit op een website of applicatie relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

8.1 NOODZAKELIJKE COOKIES

Deze cookies zijn onmisbaar om onze website en applicatie te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website en applicatie. Ook wanneer u met uw persoonlijke account wenst in te loggen zijn cookies noodzakelijk om op een veilige manier uw identiteit te controleren vooraleer we toegang geven tot uw persoonlijke informatie. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

8.2 FUNCTIONELE COOKIES

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur en uw klantsegment onthouden, evenals de cookie die bijhoudt of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

8.3 PERFORMANTIE-COOKIES

We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten.

8.4 THIRD PARTY COOKIES

Onze websites bevatten ook elementen van andere, derde partijen, zoals videodiensten, social mediaknoppen of advertenties.

8.5 BEHEER VAN COOKIES

U kan de instellingen die u bij het eerste bezoek aan onze website hebt gekozen altijd aanpassen. Ga naar de cookie-instellingen.

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is.

Hoe kan ik cookies uitschakelen? 

Jouw cookies kan je gemakkelijk zelf beheren. Hoe je ze uitschakelt, is afhankelijk van de webbrowser die je gebruikt.

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0 en 8.0: Klik in Internet Explorer op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’. Op het tabblad ‘Privacy’ kan je met de instelling boven ‘medium’ de cookies uitschakelen.

Mozilla Firefox: Klik in de linkerbovenhoek van je browser op ‘Firefox’ en vervolgens op ‘Opties’. Zorg ervoor dat in het tabblad ‘Privacy’ ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ is aangevinkt.

Google Chrome: Klik op ‘extra’ bovenaan in je browservenster en kies ‘opties’. Klik op de ‘Under the Hood’ tab en zoek het gedeelte ‘Privacy’. Selecteer vervolgens de knop ‘Content settings’. Zorg ervoor dat ‘Allow local data to be set’ niet is geselecteerd.

Safari: Klik op het pictogram ‘Cog’ bovenaan in je browservenster en selecteer de ‘Voorkeur’ optie. Klik op ‘Beveiliging’ en zorg dat de optie ‘Blokkeer cookies van derden en reclame cookies’ is aangevinkt.

Indien u het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde Diensten van Govitas geen gebruik kunt maken.

Wij gebruiken geen cookies om u persoonlijk te identificeren of persoonlijke gegevens op te slaan zonder uw medeweten. Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Hier vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren.

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

8.6  SAMENWERKING MET DERDE BEDRIJVEN

Govitas kan eventueel gebruik maken van bepaalde diensten van derde bedrijven. Deze bedrijven kunnen eveneens via deze website gebruik maken van cookies of JavaScript (of andere technologie zoals ActionScript of Web beacons). Govitas kiest enkel voor derde partijen die duidelijke voorwaarden hanteren en respect hebben voor uw privacy.

Scroll to top